یارانه پنهان انرژی از بودجه عمومی سالانه دولت بیشتر است؟

در گزارش‌های سازمان برنامه و بودجه و دیوان محاسبات، میزان یارانه پنهان انرژی مبالغی درحدود 1200 تا 1400 هزار میلیارد تومان عنوان شده است که با بودجه عمومی دولت در سال 1400 برابری می‌کند. هدف از بیان ارقام نجومی برای یارانه پنهان انرژی، سوق دادن دولت به جبران کسری بودجه از محل افزایش قیمت‌هاست. اما شیوه محاسباتی که به ارقام نجومی منتج می‌شود، اشکالات بنیادینی همچون «فرض گرفتن امکان صادرات تمامی تولیدات داخلی»، «فرض گرفتن یک قیمت جهانی»، «استفاده از نرخ اسمی ارز» و «مبنا قرار دادن هزینه فرصت صادراتی» دارد.