قید «عدم پرداخت متقابل» در قراردادهای وام خارجی چین

از جمله شروط ضمن عقد چین در قراردادهای اعطای وام به دیگر کشورها، قید «عدم پرداخت متقابل» است. به موجب این قید، وام‌دهنده «الف» حق دارد در صورت ناتوانی وام‌گیرنده از بازپرداخت وام‌های نهاد «الف» و یا هر نهاد دیگری، پرداخت وام را متوقف و بازپرداخت کامل و فوری مبالغ پرداختی خود را مطالبه کند.