«ساخت جهانی بهتر» نسخه عملی تقابل آمریکا با «کمربند، راه»

طرح «ساخت جهانی بهتر»، که توسط گروه هفت برای مشارکت در توسعه زیرساختی کشورهای با درآمد متوسط و پایین ایجاد شده، به نوعی نسخه عملی مقابله آمریکا با ابتکار «کمربند، راه» چین است. با این حال، طرح اخیر نقاط ضعف متعددی نسبت به ابتکار چین دارد که عملی شدن آن را با چالش‌های جدی روبرو کرده است.