چرا بانک مرکزی در قالب شرکت دولتی اداره می‌شود؟

بانک مرکزی بر اساس قانون پولی و بانکی کشور که در سال 1351 به تصویب رسیده است، مسئول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری کشور و نظارت بر سایر بانک‌هاست. این دو مسئولیت، کاملا ماهیت حاکمیتی دارند؛ این درحالیست که بانک مرکزی در قالب شرکت دولتی ثبت شده و به عنوان یک سازمان حاکمیتی فعالیت نمی‌کند.