مصرف ۷۰ درصد گاز مایع جهان در بخش خانگی و پتروشیمی

بخش خانگی و پتروشیمی به ترتیب با ۴۴ و ۲۸ درصد بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان گاز مایع جهان محسوب می‌شوند. به عنوان نمونه در آمریکا که بزرگترین تولیدکننده گاز مایع دنیا است، بیش از ۳۰ درصد تقاضای داخلی گاز مایع صرف واحدهای پتروشیمی و توسعه زنجیره ارزش می‌شود.