عادی‌سازی روابط رژیم صهیونیستی و اعراب و نتایج اقتصادی آن

پرونده عادی‌سازی روابط اعراب و رژیم صهیونیستی اگرچه از یک بعد بیشتر به نمایش‌های انتخابی شبیه شده است و در سطح توافقات سیاسی متوقف شده و ملت‌ها در آن جایی ندارند، اما از یک بعد دیگر منجر به افزایش مبادلات تجاری این رژیم با کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس خواهد شد. در این میان لازم است کشورهای محور مقاومت با اتخاذ رویکرد منطقه‌گرایی و افزایش همکاری اقتصادی فی مابین، مقدمات تشکیل بازار مشترک منطقه‌ای به مرکزیت کشورهای محور مقاومت را فراهم کنند.